Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

Beperken kosten en risico's

De sociale zekerheidskosten voor de werkgever stijgen, simpelweg omdat de overheid steeds meer verantwoordelijkheid bij de werkgever legt. De terugtrekkende beweging van de overheid uit de sociale zekerheid is een van de meest indringende verschuivingen van deze tijd.

Tegenover de rekening van ziek en arbeidsongeschikt personeel, staan ook inkomsten uit diverse SV-regelingen die zich richten op de inzetbaarheid van met name kwetsbare groepen.
Als werkgever heeft u meer grip op de kosten en risico’s dan u denkt. Een groot deel van de kosten is beïnvloedbaar.
Personeelskosten in Europa

Nederlandse werkgever betaalt 24% aan sociale lasten.

Lees het onderzoek van Eurostat
VRAAG HET ONZE SPECIALIST
Danielle Thijssen SV specialist NEEM CONTACT OP

No-riskpolis

Vangnet om financiële risico's van verzuim te beperken

Voor sommige werknemers is het risico op uitval door ziekte groter dan voor andere. Om deze groep een eerlijke kans op de arbeidsmarkt te geven, beperkt de overheid dit grotere (financiële) risico voor werkgevers. Deze zogenaamde no-riskpolis houdt in dat de loondoorbetalingsverplichting wordt gecompenseerd én de toerekenbaarheid van Ziektewet en WGA-uitkeringen vervalt.

Uitvragen no-risk status

Bij een zeer beperkte groep zal het zichtbaar zijn dat ze een specifieke status hebben, maar bij het merendeel niet. Het raakt de persoonlijke levenssfeer van de werknemer waardoor veel werkgevers het wel of niet voldoen aan de no-riskpolis een heikel onderwerp vinden.

Begrijpelijk, maar het bespaart werkgevers erg veel geld. Dus de moeite waard om iemand zijn/haar status uit te vragen. En het goed te registreren zodat u bij ziekmelding, binnen de wettelijke termijnen en met de juiste onderbouwing, een beroep kunt doen op de no-riskpolis. 
UWV: no-risk polis wordt te weinig gebruikt

Uit UWW onderzoek blijkt dat werkgevers de compensatieregeling veel te weinig toepassen.

  • Bij verzuim van Wajong'ers wordt slechts in 60% van de gevallen een beroep gedaan op de no-risk polis door de werkgever
  • Voor werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA) wordt bij de helft van de ziekmeldingen de no-risk polis benut
  • Voor WAO’ers en WIA 35-minners wordt er nog minder gebruik gemaakt van de no-risk polis, respectievelijk 17% en 14%.
Ga naar het onderzoek
Voorbeelden doelgroep no-risk polis
  • Werknemer heeft bij het begin van het dienstverband een WIA-,WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering.
  • Werknemer valt onder de doelgroep van de banenafspraak.
  • Werknemer heeft of had, door ziekte of handicap, problemen bij het volgen van onderwijs.

Financiering ZW- en WGA-uitkeringen

De ZW- en WGA-uitkeringen worden toegerekend aan de (voormalig) werkgever. Door te werken aan de inzetbaarheid van uw werknemers en goede begeleiding bij verzuim kunt u de ZW- en/of de WGA-instroom verlagen. 

Met casemanagement kunt u de uitkeringsgerechtigde effectief begeleiden bij de re-integratie. Door te focussen op de mogelijkheden die de werknemer nog heeft, zal deze sneller weer in staat zijn zijn eigen inkomen te verdienen.

Loonkostenvoordeel

Om iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt te geven stimuleert de overheid werkgevers om mensen uit specifieke doelgroepen een baan aan te bieden. Eén van die regelingen is het Loonkostenvoordeel.

Het Loonkostenvoordeel geeft de werkgever een subsidie indien hij werknemers uit specifieke doelgroepen in dienst neemt. Het doel is de werkloosheid onder die groepen terug te dringen. Daarom geldt de subsidie alleen voor nieuwe instroom. Binnen drie maanden na indiensttreding moet u de subsidie aanvragen. Doet u dat niet, dan vervalt uw recht. 
Doelgroepverklaring
Het Loonkostenvoordeel dient actief aangevraagd te worden middels een 'vinkje' in de loonaangifte. Als bewijsstuk is in alle gevallen een doelgroepverklaring nodig. Deze doelgroepverklaring dient u te archiveren zodat u deze bij een eventuele controle kunt overleggen.
Onder het Loonkostenvoordeel (LKV) vallen de groepen:
  • Oudere werknemers
  • Arbeidsgehandicapte werknemers
  • Herplaatste arbeidsgehandicapte werknemers
  • Werknemers uit de doelgroep banenafspraak


Inzicht in uw eigen benutting?
Het Loonkostenvoordeel niet gebruiken is zonde. Wilt u weten wat de benchmark van uw sector is? Of wilt u weten of u recht heeft op het LKV? Neem dan snel contact met ons op. Wij geven u graag vrijblijvend advies.

Participatiewet

Betere kansen op arbeid beperkt werkgeverskosten

Niet voor iedereen is deelnemen aan het arbeidsproces even makkelijk. Er is een grote groep met een zogenaamde afstand tot die arbeidsmarkt. Om deze groep niet buiten te sluiten, is de Participatiewet in het leven geroepen.

Van werkgevers wordt verwacht dat zij maatschappelijk verantwoord en sociaal bewust ondernemen. Social Return en MVO zijn inmiddels bekende begrippen. Het bieden van werk aan specifieke groepen hoort daar zeker bij. U verrijkt uw personeelsbestand, kunt gebruikmaken van diverse faciliteiten en u levert een bijdrage aan een belangrijk maatschappelijk thema.

Aanbestedingstrajecten

Bij aanbestedingen speelt social return vaak een rol. Meestal wordt afgesproken dat een percentage van de aanneemsom besteed moet worden aan het inzetten van arbeidskrachten met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
VRAAG HET ONZE SPECIALIST
Danielle Thijssen SV specialist NEEM CONTACT OP
DOWNLOAD WHITEPAPER BENUTTEN REGELGEVING