Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

Toerekening WGA-uitkeringen aan werkgever

Verlagen kosten door focus op inzetbaarheid

De WGA-uitkeringen aan arbeidsongeschikte werknemers worden betaald door de werkgever. Door deze toerekening krijgt de werkgever invloed op de WGA-kosten. Focus op inzetbaarheid, duurzame re-integratie en interventies beperken de WGA-instroom, en daarmee de toerekenbare kosten, aanzienlijk.

Werkgevers hebben vaak één of meerdere financieringspartijen voor hun WGA-risico. Als gevolg van het switchen tussen privaat en publiek financieren of veranderen van WGA-erd verzekeraar. Elke financieringsvorm kent eigen administratieve verplichtingen, unieke ondersteuning bij re-integratie etc. Gevolg is dat voor uw gehele WGA-populatie niet één aanpak geldt.

Robidus ziet de WGA-uitkering als een tijdelijke inkomensgarantie voor de werknemer. Onze aanpak is onafhankelijk van de, voor die werknemer geldende, financieringsvorm. Alle activiteiten zijn er op gericht de gedeeltelijk arbeidsongeschikte zo duurzaam mogelijk te re-integreren op de arbeidsmarkt. 
Publiek of privaat financieren?

De WGA-financiering is geen doel op zich, maar een middel. Het moet aansluiten op uw inzetbaarheidsbeleid en de keuze is afhankelijk van de kennis en capaciteit binnen de organisatie.

Download de whitepaper voor meer informatie over de WGA-financiering.

DOWNLOAD WHITEPAPER

Beperken van het WGA-risico als onderdeel van uw totale inzetbaarheidsbeleid

Tijdige naleving van administratieve verplichtingen in combinatie met individueel casemanagement is essentieel om uw WGA-risico's te beperken.

Integrale aanpak verlaagt de kosten

Benutten van vangnetregelingen verlaagt direct uw kosten. Een efficiënte administratie (ook bij meerdere verzekeringspolissen) beperkt uw risico's.

Goed werkgeverschap

Goede begeleiding van werknemers die nog maar gedeeltelijk kunnen werken is belangrijk voor de werkgever én voor de werknemer.

Focus op inzetbaarheid

Beperken van de WGA-kosten begint bij verzuimpreventie en goede begeleiding tijdens de 2 jaar ziekteperiode.

WGA Beheerverzekering: voordelen zonder beperkingen

Met de hybride financieringsvorm van Robidus combineert u de voordelen van een private verzekering én die van eigen beheer.

De premie van de WGA Beheerverzekering is volledig gebaseerd op uw individuele risicoprofiel en wordt jaarlijks bijgesteld op basis van actuele ontwikkelingen. Vindt er minder instroom plaats dan verwacht of is de duur korter dan verwacht, dan krijgt u de teveel betaalde premie terug.

Lees meer over de WGA Beheerverzekering in de whitepaper.

DOWNLOAD WHITEPAPER

Wat maakt de WGA uitvoering complex?

Naleving polisvoorwaarden

Verzekeraars stellen, vanuit Solvency II, steeds strengere eisen aan de werkgever met betrekking tot het naleven van de polisvoorwaarden.

Diverse partijen

Door de wisseling van publieke- naar private financiering -en wellicht tussen WGA verzekeraars- vallen diverse cases onder een andere financieringspartij. Elk met eigen administratieve vereisten.

De juiste uitkering

De gezondheidssituatie van een werknemer, die al langere tijd buiten beeld is, kan verbeteren en verslechteren. Het is in belang van werkgever én werknemer dat de WIA-beoordeling actueel is en blijft.

De WIA dienstverlening van Robidus

Vooronderzoek

WIA-onderzoek

Robidus onderzoekt welke financieringsvorm en daarmee samenhangende re-integratiebegeleiding het beste aansluit bij uw duurzaam inzetbaarheidsbeleid.

 • Cijfermatige analyse gericht op verwachte toekomstige WGA-instroom.
 • Administratieve gevolgen van alle mogelijke financieringsvormen.
 • Concrete aanbevelingen voor re-integratiebegeleiding vanaf eerste verzuimdag.


Aanvullende WIA inkomensverzekering

De arbeidsongeschikte werknemer krijgt altijd te maken met een inkomensterugval. De werkgever kan dit inkomensrisico beperken door het aanbieden van collectieve voorzieningen. Robidus onderzoekt de inkomensrisico's van uw werknemers.

 • Inzicht in inkomensconsequenties van arbeidsongeschiktheid.
 • Objectieve vergelijking van de verschillende verzekeringsopties.
 • Ondersteuning bij het beslistraject en de implementatie.

Uitvoering

Afhankelijk van de in uw organisatie aanwezige kennis en capaciteit kiest u de uitvoering die bij u past.

WIA Manager

Met behulp van onze software HRControlNet voert u zelf uw WGA-verplichtingen uit.

 • Tijdige aanlevering langdurig verzuimbestanden op basis van automatisch gegenereerde signalen.
 • Compliant administratie.
 • Naleving polisvoorwaarden, ook indien u meerdere verzekeraars heeft.
WIA On Site

U voert zelf alle WGA-verplichtingen uit met behulp van de WIA Manager. De Robidus consultant ondersteunt u hierbij.

 • Efficiënte uitvoering.
 • Actuele kennis.
 • Praktische ondersteuning waar nodig.
WIA Service Center

Robidus voert namens u alle WGA-verplichtingen uit.

 • Compliant administratie
 • Passende WIA-beoordeling.
 • Uw organisatie kan zich focussen op de eigen kerntaken.